Sức dân ở tâm dịch TP.HCM: Những 'chiến sỹ' xung kích tại cơ sở