Sức sống hàng Việt: Bệ đỡ quan trọng cho doanh nghiệp trong nước