TP HCM cơ bản kiểm soát dịch, miễn dịch cộng đồng một phần