TP Hồ Chí Minh: Số bệnh nhân nặng, cần thở máy ngày càng giảm