TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục xác định công tác xét nghiệm đóng vai trò then chốt trong phòng dịch Covid-19