TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch Covid-19 trong trường học