TP Hồ Chí Minh đề nghị phân bổ 5,5 triệu liều vaccine trong tháng 8/2021