TP Hồ Chí Minh kêu gọi nhiều đơn vị hỗ trợ xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19