TP Hồ Chí Minh kiểm soát lây nhiễm và điều trị F0 đạt kết quả khả quan