TP Thanh Hóa có 54 F1 liên quan đến ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn