TPHCM: Người có 'Thẻ xanh COVID' cần hội đủ các điều kiện gì?