Tải lượng virus của chủng Delta cao hơn 251 lần so với chủng ban đầu