Tài sản hơn trăm tỷ USD, vợ chồng Bill Gates chỉ chia cho con 10 triệu