Tạm giữ nhiều bộ test nhanh Covid-19 không đủ điều kiện mua bán