Tặng gần 40 bơm tiêm điện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Thái Bình chống dịch