Tăng quyền lực, Chủ tịch đặc khu dễ vi phạm pháp luật