Tất cả vaccine về Việt Nam đều có hiệu lực bảo vệ tốt và an toàn cao