Tây Ninh: Sản xuất, kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại