Test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, một tài xế bỏ đi rồi trở lại với tên khác