Thảm bại bởi Văn Lâm và đồng đội, thầy cũ của Xuân Trường nói 'thật xấu hổ; không ngủ nổi'