Thầm lặng bóng áo nâu sòng trong cuộc chiến chống Covid-19