Thanh Hóa: Lập thêm cơ sở điều trị Covid-19 với quy mô 200 giường bệnh