Thanh Hóa: Thêm 55 ca mắc mới, có 11 F0 tại một huyện