Thanh Hóa có ổ dịch COVID-19 mới liên quan trường học và cụm dân cư