Thanh Hóa điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát người, phương tiện