Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ kép, vừa lo chống bão, vừa chống dịch