Thanh Hóa tiếp nhận 17 máy thở, 12 máy tạo oxy phòng, chống dịch COVID-19