Thanh niên ASEAN đề xuất giải pháp chung tay đẩy lùi dịch COVID-19