Thành phố Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm cho shipper