Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa một số khu vực tại quận Bình Tân