Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi cách thức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19