Thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19