Thẻ BHYT, những quy định cần biết

Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định rõ 06 nhóm đối tượng tham gia BHYT. Tương ứng với từng đối tượng mà xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT để khám, chữa bệnh…

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT để khám, chữa bệnh tương ứng với từng đối tượng quy dịnh tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008. Ảnh: LuatVietnam

Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định rõ 06 nhóm đối tượng tham gia BHYT:Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; Nhóm đối tượng khác do Chính Phủ quy định. Tương ứng với từng đối tượng mà xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Tại khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau:

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng mà tham gia bảo hiểm y tế lần đầu.

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình mà tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính;

Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể đối với người hiến bộ phận cơ thể.

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế sẽ tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Ảnh: thegoididong

Với nhóm học sinh, sinh viên, thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Với nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, nếu trẻ em sinh trước ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi; nếu trẻ sinh sau ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với nhóm người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện.

Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế sẽ tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doi-song/the-bhyt-nhung-quy-dinh-can-biet-54585.html

Tags: thẻ BHYT  |  12 Luật Bảo  |  LuatVietnam Điều 12 Luật Bảo  |  Chính phủ  |  3 Điều 16 Luật Bảo  |  Điều 13 Nghị