Thêm 104 F0, Đà Nẵng đã lập hơn 200 điểm phong tỏa