Thêm 115 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vào TPHCM chống dịch