Thêm 15 F0, Bắc Giang yêu cầu khẩn trương xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân