Thêm 19 F1 của vợ chồng BN 2.982 âm tính với SARS-CoV-2