Thêm 2 huyện ở Quảng Bình giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19