Thêm 50 ca dương tính, Phú Thọ xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn