Thêm một số địa phương công bố cấp độ dịch COVID-19