Thích ứng an toàn, linh hoạt để khai thác thủy sản trở lại bình thường