Thông tin 12 shipper dương tính Covid-19 ở quận 7 là không chính xác