Thông tin về kết quả Đại hội XIII cho chính quyền Saint Petersburg