Thủ tướng: 'Cảm ơn các bạn vì tình yêu bóng đá, vì màu cờ sắc áo'