Thủ tướng: Đạt 'zero Covid' sẽ rất khó khăn, phải thích ứng an toàn