Thủ tướng: Không quan tâm nông dân thì quan tâm ai