Thủ tướng Lào dự Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Hà Nội