Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp thích ứng, kiểm soát dịch hiệu quả