Thủ tướng chỉ đạo dẹp bỏ các băng cướp để dân an tâm đón tết