Thủ tướng muốn nghe những câu hỏi thẳng, không khuôn mẫu